Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego

 \  Aktualności  \  Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego

W poniedziałek 30 września w Sali Senatu ATH odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego, któremu przewodniczył dziekan WHS prof. ATH dr hab. Marek Bernacki.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 roku, która weszła w życie z dniem 1 października 2018 roku, rady wydziałów znikają jako organy kolegialne uczelni z dniem 1 października 2019 roku.

Podczas pożegnalnego posiedzenia Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przygotowane przez dr Angelikę Matuszek, pełnomocnika dziekana WHS ds. zapewniania jakości kształcenia. W części wspomnieniowo-pożegnalnej dziekan Marek Bernacki wymienił najważniejsze osiągnięcia Wydziału Humanistyczno-Społecznego w kadencjach 2012-2016 i 2016-2019 takie, jak uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (oba osiągnięcia miały miejsce w 2015 roku) czy organizacja międzynarodowej konferencji IATEFL Poland (wrzesień 2017). W końcowej części posiedzenia głos zabrali: prof. dr hab. n.t. Marek Trombski, pierwszy Rektor ATH, za którego kadencji doszło do utworzenia w roku 2001 Wydziału Humanistyczno-Społecznego, oraz prof. zw. dr hab. Emil Tokarz, współtwórca Wydziału Humanistyczno-Społecznego i jego dziekan w kadencji 2008-2012. Obaj Profesorowie podkreślali ważną rolę, jaką odgrywa Wydział  w strukturze Akademii. Ostatnim akordem pożegnalnego spotkania RW była projekcja zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podejmowane przez władze dziekańskie WHS w latach 2012-2019. Warto nadmienić, że tym roku w Wydawnictwie Naukowym ATH ukaże się księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego pod red. Jolanty Szarlej i Barbary Tomalak, w której udokumentowana zostanie niemalże 20-letnia historia wydziału.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dr Robert Pysz 

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl