Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Paulina Żmijowska doktorem Uniwersytetu Ostrawskiego

 \  Aktualności  \  Paulina Żmijowska doktorem Uniwersytetu Ostrawskiego

Paulina Żmijowska doktorem Uniwersytetu Ostrawskiego

W poniedziałek 21 czerwca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego odbyła się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Żmijowskiej, absolwentki dwóch kierunków prowadzonych w Akademii Techniczno-Humanistycznej – filologii polskiej oraz International Management.

W tajnym głosowaniu Komisja doktorska składająca się z przedstawicieli uczelni polskich i czeskich niemalże jednomyślnie (8 głosów na tak, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła obronę, przyznając tym samym Kandydatce stopień naukowy doktora Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

Już w okresie studiów licencjackich oraz magisterskich Paulina Żmijowska dała się poznać jako osoba niezwykle ambitna i kreatywna. Zainicjowała m.in. powstanie Koła Naukowego Content 3.0, działającego przy ATH (obecnie funkcjonuje grupa na Facebooku „Content 3.0”). W ramach Koła organizowała otwarte wykłady i certyfikowane szkolenia dla studentów oraz pracowników naukowych z zakresu nowych mediów oraz komunikacji. Dwukrotnie współorganizowała w rodzimej uczelni konferencje o zasięgu międzynarodowym TEDxBielsko-Biała (28.11.2015r. oraz 13.05.2017r.). W 2018 roku za swoje zaangażowanie otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora ATH przyznany przez Senat naszej uczelni na wniosek ówczesnego Rektora ATH prof. dr hab. Jarosława Janickiego.

W latach 2016-2021 mgr Paulina Żmijowska odbyła stacjonarne studia doktoranckie w ramach prowadzonego na Wydziale Filozoficznym UO studium Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika (Slawistyka porównawcza w aspekcie językoznawczym i literaturoznawczym), przygotowując rozprawę doktorską pt. Czesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarze nowych mediów. Wybrane zagadnienia pod kierunkiem prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego. W dysertacji doktorantka postawiła trzy cele badawcze: 1/ ogląd zjawiska socjo-kulturowego, jakim jest prowadzenie komunikacji na Facebooku na przykładzie dwóch wybranych wydarzeń: (Kino na Granicy / Kino na hranici i Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”), 2/ próba oceny organizacji wspólnych, prowadzonych przez Czechów i Polaków wydarzeń kulturalnych na pograniczu oraz 3/ udowodnienia tezy mówiącej, że nowe media przyczyniają się do wzmacniania dialogu międzykulturowego na pograniczu.

Obroniona na Uniwersytecie Ostrawskim rozprawa doktorska, której recenzentami byli prof. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UŚ dr hab. Bogusław Dziadzia oraz doc. PhDr. Irena Bogoczová (UO), ma charakter interdyscyplinarny. Doktorantka skoncentrowała się na badaniu wybranych aspektów dialogu polsko-czeskiego na pograniczu, implementując do badań socjologiczno-komunikologicznych kategorię „tkanki łącznej” wprowadzoną w latach 90. XX wieku przez Czesława Miłosza, wielkiego orędownika dialogu polsko-litewskiego. W teoretycznej części pracy autorka odwołała się także do klasyków XX-wiecznej filozofii dialogu (Martin Buber, Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig). Ważnym aspektem dysertacji stały się przeprowadzone przez doktorantkę badania empiryczne, w których posłużyła się metodą wywiadu i ankiety, a przede wszystkim wykorzystała nowoczesne narzędzie Sortrender, służące do analitycznej oceny treści komunikatów pojawiających się w przestrzeni nowych mediów. Wynik pracy badawczej dr Pauliny Żmijowskiej napawa optymizmem, gdyż – jak dowodzi ona w swej dysertacji – nowe media w coraz większym stopniu przyczyniają się do budowaniu dialogu kulturowego. Dzieje się tak zwłaszcza w obszarze pogranicza, czyli tam, gdzie przez całe stulecia z przyczyn społecznych, religijnych bądź politycznych zamiast tkania nici porozumienia stawiano mury nienawiści i wzajemnej podejrzliwości. Świeżo upieczonej pani Doktor gratulujemy uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych i życzymy dalszych sukcesów, licząc na to, że planując dalszą karierę naukową, nie zapomni o swojej Alma Mater.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl