Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Egzaminy dyplomowe w roku akad. 2021/2022

 \  Egzaminy dyplomowe w roku akad. 2021/2022

.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje następujący harmonogram (terminy składania prac dyplomowych w Dziekanacie):

  • do 25 czerwca 2022 r. – I tura (studia stacjonarne)
  • do 30 czerwca 2022 r. – I tura (studia niestacjonarne)
  • do 15 września 2022 r. – II tura (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzaminy dyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbędą się stacjonarnie.

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustala jednostka prowadząca dany kierunek studiów.


DO POBRANIA

INSTRUKCJA realizacji pracy dyplomowej [pdf] [word]

INSTRUKCJA zasady realizacji egzaminu dyplomowego [pdf] [word]

INSTRUKCJA zatwierdzania tematów prac dyplomowych [pdf] [word]

DRUKI DLA STUDENTA:

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie dyplomanta do pracy dyplomowej

Oświadczenie współautora do opublikowanego artykułu

Oświadczenie dyplomanta do opublikowanego artykułu

Karta obiegowa studenta

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD) W SYSTEMIE USOS:

Instrukcja dla studenta (autora pracy) [pdf]

Instrukcja dla promotora [pdf]

Instrukcja dla recenzenta [pdf]


KOMUNIKAT DZIEKANATU

Zgodnie z zapisem w Procedurze Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz w Kalendarzu Organizacji Egzaminów Dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym przypominamy, że student semestru dyplomowego ma obowiązek złożyć w dziekanacie komplet dokumentów zawierających:

  1. Egzemplarz pracy dyplomowej (wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie) – opatrzony odpowiednią adnotacją promotora i jego podpisem.
  2. Płytę CD zawierającą tekst pracy dyplomowej (jeden plik w formacie: pdf) – umieszczoną w papierowej kopercie i naklejoną na ostatniej stronie pracy dyplomowej.
  3. Raport z badania Jednolitym Systemem Antyplagiatowym z modułu APD, podpisany przez promotora.
  4. Oświadczenie o prawach autorskich podpisane przez studenta.
  5. Wypełniony formularz deklaracji „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”.
  6. Kartę praktyk – wypełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk.
  7. Kartę obiegową – można donieść w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia obrony.

Należy również pamiętać o tym, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie ABSOLUTORIUM, czyli uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów (najpóźniej tydzień przed obroną powinny być uzupełnione protokoły przez prowadzących zajęcia).

Student może ubiegać się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do dnia obrony. Absolwent otrzymuje dyplom i dwa odpisy wraz z suplementami bezpłatnie. Za wydanie kolejnych odpisów dyplomu w języku obcym opłata wynosi 20 zł. Koszt kolejnego odpisu suplementu w języku obcym wynosi 20 zł.


.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl