Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020

 \  Egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 egzaminy dyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbędą się stacjonarnie lub w formie zdalnej (poprzez aplikację Microsoft Teams) w następujących terminach:

I tura – od 1 do 24 lipca 2020 r.;
II tura – od 7 września 2020 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustala jednostka prowadząca dany kierunek studiów.

Do pobrania:

EGZAMIN DYPLOMOWY STACJONARNY:

EGZAMIN DYPLOMOWY W FORMIE ZDALNEJ:

 

 

KOMUNIKAT DZIEKANATU

W związku z planowanymi obronami prac dyplomowych prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, najpóźniej do planowanego dnia egzaminu dyplomowego:

  1. podpisanych zdjęć do dyplomu (4 szt. 45×65 mm)imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,
  2. dowodu opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. (student płaci na numer konta widniejący w jego wirtualnym dziekanacie) ​
  3. w razie potrzeby: wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym własnoręcznie podpisany z dowodem opłaty za dyplom w języku obcym w wysokości 40 zł.

Kartę praktyk (wypełnioną wszystkimi rodzajami praktyk w toku studiów i podpisaną przez opiekunów praktyk) będą Państwo składać w oryginale w dniu odbioru dyplomu. Czynność ta będzie stanowiła dopełnienie obowiązku. 

Kartę obiegową (wypełnioną i podpisaną przez wszystkie działy oraz przez Prodziekana) będą Państwo składać w oryginale w dniu odbioru dyplomu. Czynność ta będzie stanowiła dopełnienie obowiązku.

Ponadto w zależności od wybranej formy egzaminu dyplomowego, proszę postępować zgodnie z Instrukcją wskazaną przez Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego (dostępną na stronie whs.ath.bielsko.pl).

Wyżej wskazane dokumenty należy przesłać za poświadczeniem odbioru na adres:

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. W
illowa 2​
43-309 Bielsko-Biała
Z dopiskiem: „Dokumenty do obrony”

Ponadto przypominamy Państwu, że pierwszym i podstawowym obowiązkiem studenta przed przystąpieniem do procedury obrony pracy dyplomowej jest UZYSKANIE ABSOLUTORIUM, czyli uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów, najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem obrony.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl