Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studia podyplomowe

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336, kom. 600993415
e-mail: bloranc@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów:
dr Barbara Loranc-Paszylk

Celem studiów jest:

 1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 1. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program podzielony został na dwa moduły:

 • moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz praktyki. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Uwaga! Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średnio zaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie [pobierz] oraz kwestionariusz osobowy [pobierz]
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne
 3. Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki
Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki
(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała). Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15:00

Termin rekrutacji:
01.06.-30.09.2015r.

Termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2015 r.

Termin wniesienia opłat:
Opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 13 osób. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:
Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji

Studia trwają cztery semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 580 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 80 godz. praktyk.

Odpłatność: 1500 zł za semestr.

Więcej informacji: www.logopedia.ath.bielsko.pl

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2021

Cel studiów: absolwenci studiów  uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu (przedmiotów) na etapie (etapach) edukacyjnych zgodnie z dyscypliną na dyplomie i poziomem ukończonych studiów wyższych:

– nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

– nauczyciel języków obcych

– inne (po konsultacji z Kierownikiem studiów)

Grupa docelowa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż pedagogiczne (bez przygotowania pedagogicznego), którzy pragną uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz jako nauczyciele języków obcych.

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)

Ilość godzin – 460 godzin zajęć + 150 godz. praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja: do 30 września 2021 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):

 1. a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
 2. b) kwestionariusz osobowy,
 3. c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
 4. d) 1 zdjęcie.

Osoby kontaktowe:

mgr Dominika Machnio tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2021

Cel studiów: uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej w szkołach i innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dla uczniów z zaburzeniami zachowania, z dziećmi uzdolnionymi, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców itd.

Grupa docelowa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności pedagogicznych nauczycielskich (z przygotowaniem pedagogicznym).

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)

Ilość godzin – 470 godzin zajęć + 180 godz. praktyk (dla absolwentów pedagogiki specjalnej 120 godz. praktyk)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja: do 30 września 2021 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):

 1. a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
 2. b) kwestionariusz osobowy,
 3. c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
 4. d) 1 zdjęcie.

Osoby kontaktowe:

mgr Dominika Machnio tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

 • Drzewo Anki…

  W czwartek 17 listopada odbył się wieczór pamięci poświęcony zmarłej kilka miesięcy temu prof. Annie Węgrzyniak. Z tej okazji na Skwerze Poetów posadzone zostało Drzewo Anki…

 • Sesja “Literatura w ujęciu regionalnym”

  W czwartek 24 listopada w sali L132 w godz. 10.00-12.30 odbędzie się minisesja “Literatura w ujęciu regionalnym – historia i współczesność” zorganizowana w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego przez Katedrę Polonistyki i Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo.

 • Kolejna książka o górach

  Profesor Tomasz Stępień, pracownik Katedry Polonistyki ATH, jest współautorem (razem z Pawłem Grocholskim) książki Teksty (z) gór. Opowieści i metaopowieści. Końcem października miało miejsce spotkanie autorskie dotyczące tej publikacji.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl