Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studia podyplomowe

Obecnie na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którzy oprócz wiedzy kierunkowej, powinni również posługiwać się w sposób komunikatywny językiem angielskim oraz posiadać rozwinięte tzw. kompetencje miękkie (np. komunikacja interpersonalna, wielokulturowa, radzenie sobie z wpływem społecznym, itd.), a program studiów podyplomowych ACIS został skonstruowany w taki sposób, żeby te kompetencje rozwijać.

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279265, 33 8279229, 33 8279 358
lub tel. 604 663 053 (kontakt z kierownikiem studiów, do którego zaproszone są Osoby mające pytania merytoryczne dotyczące studiów)
e-mail: awieczorek@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów:
dr Anna Wieczorek

 • INFORMACJE OGÓLNE

Studia podyplomowe ACIS (Academy of Corporate and Interpersonal Skills), prowadzone wyłącznie w języku angielskim, to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączące wybrane kompetencje i wiedzę z zakresu studiów w obszarze filologii angielskiej i zarządzania.

Dla kogo?

Studia podyplomowe ACIS adresowane są zarówno do absolwentów kierunków humanistycznych, pragnących uzyskać kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej, jak i absolwentów kierunków ekonomicznych, chcących uzyskać/poprawić kompetencje z zakresu komunikacji w języku angielskim.

Korzyści dla Absolwenta

 • Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim
 • Zajęcia poświęcone nauce języka prowadzone są przez anglistów, a zajęcia z zakresu zarzadzania, przez wykładowców kierunków ekonomicznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne
 • Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny, głównie w formie warsztatów, burzy mózgów, dyskusji
 • Zajęcia w języku angielskim, w cenie polskojęzycznych studiów podyplomowych (3500,00 zł za całość)!

CELE STUDIÓW:

Celem kształcenia jest nabycie przez Słuchacza zarówno kompetencji związanych z podstawową wiedzą dotyczącą komunikacji w języku angielskim w międzynarodowym środowisku biznesowym (m.in. język angielski w biznesie, komunikacja międzykulturowa, korespondencja handlowa, tłumaczenie specjalistyczne dotyczące tematyki okołobiznesowej), jak i biznesu (m.in. organizacji pracy w korporacji, komunikacji wewnętrznej, public relations, negocjowania, efektywnego komunikowania się i wywierania wpływu w sytuacjach zawodowych, koordynowania pracy podwładnych/członków zespołów, zarządzania zasobami ludzkimi). Studia prowadzone są w języku angielskim.

Absolwent ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie w korporacjach o charakterze międzynarodowym, działach eksportu polskich firm, działach zamówień i obsługi klienta na rynku międzynarodowym m.in. na takich stanowiskach jak: asystent zarządu, specjalista ds. eksportu, specjalista ds. PR!

PROGRAM STUDIÓW:

Zajęcia zgrupowano w trzy moduły tematyczne, z których pierwszy poświęcono umiejętnościom interpersonalnym, drugi umiejętnościom związanym z praktyczną nauką angielskiego języka biznesu, zaś trzeci umiejętnościom korporacyjnym.

Szczegółowy program studiów:

MODUŁ I: UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE (40 godzin):

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Komunikacja międzykulturowa
 3. Wystąpienia publiczne
 4. Radzenie sobie ze stresem

MODUŁ II: JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE (64 godziny):

 1. Podstawy Business English
 2. Podstawy tłumaczenia specjalistycznego
 3. Korespondencja handlowa

MODUŁ III: UMIEJĘTNOŚCI KORPORACYJNE (56 godzin):

 1. Wywieranie wpływu
 2. Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 3. Budowanie i koordynowanie pracy zespołu
 4. Public relations i personal branding
 5. Komunikacja wewnętrzna
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry (160 godzin), zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele), w cyklach ośmiogodzinnych. W każdym semestrze odbywa się 10 zjazdów (5 weekendów). Zajęcia odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego. Po każdym module tematycznym odbywa się egzamin o charakterze praktycznym i teoretycznym. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej uzyskanej z trzech egzaminów. Słuchacze nie piszą pracy dyplomowej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia poświęcone nauce języka prowadzone są przez anglistów zatrudnionych w Katedrze Anglistyki ATH, a zajęcia z zakresu zarzadzania, przez wykładowców kierunków ekonomicznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne i posługujących się biegle językiem angielskim.

KANDYDACI

Studia adresowane są zarówno do absolwentów kierunków humanistycznych, pragnących uzyskać kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej, jak i absolwentów kierunków ekonomicznych, chcących uzyskać/poprawić kompetencje z zakresu komunikacji w języku angielskim, oraz do Absolwentów pozostałych kierunków.

Warunki i tryb rekrutacji:

Kandydat, żeby zakwalifikować się na studia powinien przedstawić dyplom ukończonych studiów wyższych magisterskim lub licencjackich (albo równorzędnych), oraz powinien udokumentować znajomość języka angielskiego – na podstawie przedstawionego świadectwa maturalnego (dotyczy nowej matury), na którym widnieje ocena z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, po uzyskaniu co najmniej 60%; lub certyfikatu egzaminacyjnego poświadczającego znajomość języka angielskiego typu FCE, CAE lub równorzędnego. Dla pozostałych kandydatów ( którzy nie są w stanie poświadczyć znajomości języka angielskiego), zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem Ukończenia Studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich trzech egzaminów (zarówno części teoretycznych, jak i zadań praktycznych). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie oraz kwestionariusz osobowy

1 zdjęcie legitymacyjne

Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów wyższych magisterskich lub zawodowych.

Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu, kandydat zostanie poproszony o przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki
Studia podyplomowe Academy of Corporate and Interpersonal Skills
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki

(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała)

Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 15:00

Terminy:

Termin rekrutacji: lipiec-wrzesień/październik 2017

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2017

Termin wniesienia opłat: opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 15 osób.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1750,00 zł. (3500,00 za całość).

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336, kom. 600993415
e-mail: bloranc@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów:
dr Barbara Loranc-Paszylk

Celem studiów jest:

 1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 1. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program podzielony został na dwa moduły:

 • moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz praktyki. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Uwaga! Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średnio zaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie [pobierz] oraz kwestionariusz osobowy [pobierz]
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne
 3. Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki
Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki
(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała). Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15:00

Termin rekrutacji:
01.06.-30.09.2015r.

Termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2015 r.

Termin wniesienia opłat:
Opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 13 osób. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:
Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji

Studia trwają cztery semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 580 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 80 godz. praktyk.

Odpłatność: 1500 zł za semestr.

Więcej informacji: www.logopedia.ath.bielsko.pl

Absolwent studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Słuchacz uzyskuje w trakcie 3 semestrów trwania studiów uzyskuje 40 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium podyplomowego Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne przygotowany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpowiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną. Absolwent właściwie umie zaopiekować się grupą dzieci i rozumie ich potrzeby. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające mu przekazywanie dzieciom, zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na różnego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I – III.

Absolwent gotów jest również do rozszerzania swojego profesjonalizmu, czuje się zobowiązany do systematycznego kwestionowania własnych umiejętności i posiadanej wiedzy, a co za tym idzie podejmowania dalszych działań rozwojowych

Kwalifikacje

 • Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów uprawniających do prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach „zerowych” [o ile takie zostają powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych] i w klasach I-III Szkoły Podstawowej.
Przyporządkowanie do obszaru/obszarów kształcenia oraz kierunku/kierunków studiów: Pedagogika
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: Pedagogika
Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi, poszerzającymi zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, związanych z podwyższaniem kompetencji w ramach nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Pozwalają na kontynuowanie nauki, zdobywanie nowych uprawnień w obszarze Pedagogiki oraz Filologii o specjalności nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):

 • Absolwent studium podyplomowego Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne przygotowany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpowiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną.
 • Absolwent właściwie umie zaopiekować się grupą dzieci i rozumie ich potrzeby.
 • Absolwent wyposażony jest w niezbędną wiedzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające mu przekazywanie dzieciom, zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na różnego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I – III.
 • Absolwent gotów jest również do rozszerzania swojego profesjonalizmu: czuje się zobowiązany do systematycznego kwestionowania własnych umiejętności i posiadanej wiedzy, a co za tym idzie podejmowania dalszych działań rozwojowych
 • Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów uprawniających do prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach „zerowych”, o ile takie zostają powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych] i w klasach I-III Szkoły Podstawowej.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
W zakresie wiedzy:

 • [PD1A_W01] posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin pedagogicznych z uwzględnieniem elementarnej terminologii, teorii i metodologii związanej z pedagogiką oraz dyscyplinami pokrewnymi;
 • [PD1A _W02] posiada podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z subdyscyplinami i innymi dyscyplinami nauk;
 • [PD1A _W03] posiada podstawowa wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich podstaw wynikających z filozofii, psychologii, socjologii, historii oraz biologii i medycyny;
 • [PD1A _W04] zna podstawowe założenia wybranych filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka, stanowiących fundament działalności pedagogicznej;
 • [PD1A _W05] posiada podstawową wiedzę z zakresu rozwoju człowieka oraz prawidłowości typowych dla wieku okresów rozwojowych w aspekcie społecznym, psychologicznym i biologicznym, w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacji;
 • W zakresie umiejętności:
 • [PD1A _U02] potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych w celu analizowania i interpretowania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz społecznych uwarunkowań procesu edukacji;
 • [PD1A _U03] potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu analizowania i interpretowania oraz diagnozowania, prognozowania i projektowania działań w odniesieniu do sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem różnych obszarów pedagogicznych;
 • [PD1A _U08] potrafi pracować z uczniami, indywidualizować oraz dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów, także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • [PD1A _U09] potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z rodzimych i obcych źródeł oraz nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT) w zakresie przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji;
 • [PD1A _U10] posiada podstawowe umiejętności oparte na założeniach metodologii badań pedagogicznych pozwalające na analizowanie, planowanie, konstruowanie i samodzielne prowadzenie prostych badań pedagogicznych oraz opracowanie materiału badawczego i zaprezentowanie wyników z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
 • [PD1A _U11] potrafi w sposób uporządkowany i logiczny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych w oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych;
 • [PD1A _U13] potrafi zaprezentować własne pomysły, sugestie i wątpliwości korzystając z dorobku pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych;
 • [PD1A _U16] ma wykształcone podstawowe nawyki posługiwania się narządem mowy;
 • [PD1A _U20] posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia;

W zakresie kompetencji społecznych:

 • [PD1A _K01] ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
 • [PD1A _K03] jest świadomy problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą pedagogiczną, samodzielnie poszukuje optymalnych rozwiązań, zgodnie z zasadami etyki;
 • [PD1A _K07] odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagogicznej, potrafi sam zaprojektować i wykonać działania pedagogiczne.

Więcej informacji: www.pedagogika.ath.bielsko.pl

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej na stanowisku nauczyciela zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy jako nauczyciele przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawowych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym.

Ogólne cele kształcenia w ramach studiów podyplomowych są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, tzn. po zakończeniu kształcenia w ramach studiów podyplomowych absolwent:

 1. posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 2. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 3. posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
 4. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 5. umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 6. charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 7. jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Studia trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 370 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Odpłatność: 3400 zł (płatne w 3 ratach: 1200 zł, 1200 zł, 1000 zł).

Więcej informacji: www.pedagogika.ath.bielsko.pl

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz  nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla  rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Charakterystyka kwalifikacji:

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:
1. nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
2. nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia:
– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
– zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
– zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych
– zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (§ 6 ust.1, pkt.4, § 6 ust.2, pkt.1);
 • prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (§ 29, ust.1);
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania (§ 29, ust.2);
 • terapii indywidualnej i grupowej (§ 29, ust.3), porad i konsultacji (§ 6 ust.1, pkt.6, § 6 ust.2, pkt.2) oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli (§ 6 ust.4);
 • działań wspierających rozwój ucznia (§ 22, ust.1, pkt.5) i jego mocnych stron (§ 29, ust.1);
 • a także zajęć rozwijających uzdolnienia (§ 6, ust.1, pkt.2).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci: Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów: trzy semestry. Studia kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin zajęć: 370 godz. zajęć  teoretycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 60 godz. praktyk terapeutycznych.

Odpłatność: 3400 zł (płatne w trzech ratach: 1200 zł. 1200 zł,1000 zł).

Więcej informacji: www.pedagogika.ath.bielsko.pl

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Podyplomowe studia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego – w instytucjach edukacyjnych wszelkiego typu oraz stopnia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Studia trwają dwa semestry (230 godzin). Początek – w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia kierunku filologicznego na poziomie co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku, gdy ukończone studia nie zawierały modułu dającego uprawnienia nauczycielskie (kurs pedagogiczny), kandydat zainteresowany takimi uprawnieniami, ma możliwość zdobycia ich na osobnym kursie – prowadzonym na ATH lub poza uczelnią.

Warunki i tryb rekrutacji

 1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
 2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym, na stopniu co najmniej pierwszym. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe.
 4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty:
 6. a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
 7. b) kwestionariusz osobowy,
 8. c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
 9. d) dwa zdjęcia.
 10. Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.
 11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji.
 12. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
 13. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
 15. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
 16. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli:
 17. a) podpisze umowę o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w § 23 ust. 3 oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych;
 18. b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych.

Pytania i zgłoszenia

Sekretariat Katedry Literatury i Kultury Polskiej
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-300 Bielsko-Biała
bud. B (I piętro), pok. 111
tel. (33) 827 92 61 (pn. – pt. 7:00-15:00).
e-mail: pol@ath.bielsko.pl

 • Informacja dziekanatu

  W związku z zaplanowanymi szkoleniami nowego systemu obsługi studentów w dniach 14, 21 i 28 lipca br., dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego w środy w miesiącu lipcu

 • Dylogia o Bielsku-Białej już w komplecie

  W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazał się drugi tom pracy zbiorowej Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest pt. Bielsko-bialska tkanina. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego

 • Studiuj na Wydziale Humanistyczno-Społecznym!

  Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH to miejsce, w którym udowadniamy, że rynek pracy nie może obejść się bez nowoczesnych humanistów. Zostań jednym z nich!

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl